Tag: बर्म्युडा ट्रँगल

पुस्तके - थोडक्यात परिचय

बर्म्युडा ट्रँगल – आजपर्यंत न उलगडलेले रहस्य

फ्लाईट लीडर (लेफ्टनंट चार्ल्स टेलर) : Calling Tower, this is an emergency. आम्ही बहुधा मार्ग चुकलोय. आम्हाला जमीन दिसत नाही……पुन्हा सांगतो….आम्हाला जमीन दिसत नाही. Tower : तुमच नेमक स्थान काय आहे? फ्लाईट लीडर : आमच्या नेमक्या स्थानाबद्दल आम्हाला काही खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. आम्ही कुठे आहोत हेच आम्हाला कळत नाही…..बहुधा आम्ही वाट चुकलोय. Tower : Read more